Menu

Một số kết quả chống tham nhũng nửa đầu 2018 – phần 2

Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu của đất nước, của cán bộ và toàn thể nhân dân. Nửa đầu năm 2018, Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương chính sách đem lại kết quả khá tích cực. Tiếp nối phần 1, chúng ta sẽ tiếp tục thống kê những ý nghĩa của việc phòng chống tham nhũng đã đạt được.

Việc xây dựng thực hiện các quy tắc

Trong việc thực hiện các quy tắc đã đạt được một số kết quả nhất định.

Nhà nước công khai các kế hoạch hồ sơ, kết quả trên phần mềm quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về tính minh bạch, công khai tài chính, tài sản, thu nhập .

Xây dựng thực hiện các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề ngiệp. Thực hiện luân chuyển cán bộ, đánh giá điều động, quy hoạch cán bộ theo quy định của nhà nước.

Tổ chức các hội nghị, thực hiện quy chế dân chủ. Xây dựng các định mức tiêu chuẩn, chế độ trong nội bộ thực hiện quy đinh.

Về vấn đề xử lý người có hành vi tham nhũng

Kiên quyết xử lý các cá nhân tổ chức, người có hành vi tham nhũng. Tùy từng mức độ nghiêm trọng của hành vi để đưa ra những hình phạt thích đáng. Đồng thời xử lý cả người đứng đầu đơn vị khi không có trách nhiệm trong quản lý nhân viên tại đơn vị.

Về vấn đề cải cách hành chính

Triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch , đơn giản hóa các thủ tục hành chính kdlc, xóa bỏ những thành phần gây khó dễ, nhũng nhiễu nhân dân.

Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý.

Ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm theo dõi, quản lý chất lượng.

Ngoài ra, quán triệt tình trạng nhận quà tặng trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Nhìn chung, nửa đầu năm 2018 đã có những kết quả tích cực. Hiện giờ, Đảng và nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách và các văn bản trong phòng chống tham nhũng. Hi vọng cuối năm 2018 sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

Chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/lam-the-nao-de-phong-chong-tham-nhung.html

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *